Change text size

Jak zacząć korzystać z portalu Panel pracownika

Portal Panel pracownika znajdziemy pod adresem: http://pracownik.uwm.edu.pl

Wygląda mniej więcej tak:


Dostęp do portalu posiada każdy pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do uwierzytelnienia użytkownika służy kombinacja konto pracownicze/hasło. Kontem pracownika jest numer legitymacji pracowniczej UWM, który jest zgodny z numerem akt osobowych pracownika. Numer akt osobowych można odczytać np. na odwrocie elektronicznej legitymacji pracowniczej. Nie ma możliwości zmiany nazwy konta pracowniczego. W celu umożliwienia pierwszego zalogowania każdemu pracownikowi wygenerowano tymczasowe hasło, które po zalogowaniu trzeba koniecznie zmienić.

Tymczasowe hasło służące do pierwszego logowania utworzono zgodne z poniższym schematem.
Hasło składa się z czterech rozdzielonych kropkami pól według schematu: !.xx.PP.DD
gdzie
w pierwszym polu jest zawsze wykrzyknik,
xx – to pierwsze dwie litery imienia bez polskich znaków zapisane małymi literami,
PP – to dwie ostatnie cyfry PESEL pracownika,
DD – to dwie pierwsze litery serii dokumentu tożsamości zapisane wielkimi literami.

Przykładowo pierwsze logowanie będzie wyglądać następująco.
Scenariusz
Dane pracownika
nazwisko: Kowalski
imię: Jan
numer akt osobowych: 2921
PESEL: 81010200141
numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty): ZCC 900009

Ustalenie loginu i hasła do pierwszego logowania dla osoby z tego przykładu wygląda następująco:

wzór hasła do pierwszego logowania to: !.xx.PP.DD więc:

xx = ja (dwie pierwsze litery imienia zapisane małymi literami)
PP = 41 (dwie ostatnie cyfry PESEL)
DD = ZC (dwie pierwsze litery serii dokumentu tożsamości)
Hasło do pierwszego logowania: !.ja.41.ZC (wykrzyknik kropka ja kropka 41 kropka ZC)
Login: 2921 (numer akt osobowych)

Po pierwszym zalogowaniu użytkownik musi zmienić hasło. W tym celu należy wejść na stronę https://pwd.uczelnia.uwm.edu.pl/adfs/portal/updatepassword
i uzupełnić pola w formularzu.W pierwszym polu należy wpisać login w postaci
numer_akt_osobowych@uczelnia.uwm.edu.pl
 czyli w przypadku osoby z przykładu:2921@uczelnia.uwm.edu.
W polu drugim wpisujemy hasło do pierwszego logowania,
czyli w naszym przykładzie !.ja.41.ZC
W trzecim polu wpisujemy nowe hasło np. G16$szopw8.
Tu uwaga na temat złożoności hasła. Ze względów bezpieczeństwa hasło musi spełniać pewne warunki i zbyt trywialne hasła nie zostaną zaakceptowane. I tak hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków i zawierać co najmniej jedną:
wielką literę
cyfrę
znak specjalny
Hasło nie może zawierać imienia lub nazwiska pracownika.
Zmiany hasła można dokonać jedynie raz na dobę. Zgodnie z obecną polityką bezpieczeństwa hasło ustawione przez pracownika wygasa po 30 dniach.

Dodatkowe uwagi na temat hasła można znaleźć w artykule Nie mogę zmienić hasła czyli sztuka wyboru dobrego hasła.

Wreszcie w czwartym, ostatnim polu potwierdzamy nowe hasło wpisując je ponownie, czyli: G16$szopw8
Po kliknięciu przycisku Zmień hasło - jeżeli nowe hasło spełnia wyżej wymienione wymagania odnośnie złożoności - pojawi się komunikat Hasło zostało pomyślnie zaktualizowane.
Hasło zostało zmienione, można logować się do portalu.

Instrukcja logowania i zmiany hasła znajduje się również pod adresem: http:// http://www.uwm.edu.pl/wspolpraca/rci/instrukcja-logowania

W przypadku trudności z pierwszym zalogowaniem prosimy o kontakt mail-owy z administratorami RCI admin-rci@uwm.edu.pl.